25 Aralık 2011 Pazar

GAZİANTEP VİLAYETİNDE ELBEYLİLER

Gaziantep vilayetinin merkez Kilis Nizip kazasında Besni bölgesinde eski Türkmen ananelerinin hala yaşadığı görülmektedir. Çoktan yerleşmiş olduğu halde aşiret ananelerine büsbütün yabancı olan Türk köylerinde tesadüf edilir. Gaziantep in kuzeyinde yaya olarak beş saatlik mesafede örnek olarak {Keferbostan }köyünü gösterebiliriz. Bu köye mensup İbiş kahya oğlunun verdiği malumata göre bu köy ahalisi aşiret ananelerini katiyen bilmezler. İbiş kâhyanın oğlu aşiret ananeleriyle alakadar olan köylerle kendi aralarındaki farkı şu suretle ifade etti.{Türkmen köylülerinin yanında oturursan aşiret isimlerini saymağa başlarlar kimin nesi olduğunu, Babasının nasıl dövüştüğünü falan aşiretle nasıl kavga ettiğini söylerler. 

Biz Türküz kan alıp vermemizde yoktur. Köyümüz 20–25- evden ibadettir. Düğünlerimizde Türkmenlere benzemez. Aşiretlerde kadın erkek beraber olur. Bizde böyle değildir. Bilakis bizde bir kızın elinden bile tutulamaz. Köroğlu destanı ve buna benzer destanları bilmezler. Başka köylere nazaran {Keferbostanlılar}sofudurlar rakı falan içmezler.
 Elbeyli Türkmenleri bu gün 34 parça köyden ibaret olup Suriye hududu dâhilinde kalmışlardır. bu köylerin bulunduğu yerler aşağıda gösterilmiştir.uzaklık yaya olarak
-1-Sipahi köyü-Akça koyunlu istasyonuna yarım saat mesafede demiryolu sınırın kuzeyindedir.Önce Elbeyli Elbeyli köyleri bu köyde otururlardı.
--2-arapazzi- Akçakoyunlu istasyonunun kuzeyindedir 11 dakika mesafededir.
-3-Kadılar-aynı istasyonun kuzeyinde 45 dakika mesafededir.
-4-Haydarpaşa-Aynı istasyonun kuzeyinde 45 dakika mesafededir.
-5-Eşekci- aynı istasyonun kuzeyinde bir saatlik mesafededir.
-6-Baltacık-aynı istasyonun kuzeyinde bir saatlik mesafededir.
-7-Memiri- kuzeyde 1.5 saatlik mesafededir.
-8-Çörten Hüyük-kuzeyde 45 dakika mesafededir.
-9-Öküz öldüren-istasyonun kuzeyinde 10 dakika mesafede
-10-Babileylim istasyonun batısında 1,5 saat mesafede
-11-Ziyaret akçakoyunlu istasyonunun kuzey batısında 1,5 saat mesafededir.
-12-Taşkapı akçakoyunlu istasyonunun kuzey batısında 2- saat mesafede
-13-Kocali-akçakoyunlu istasyonu kuzey batısında 2 saat mesafede
-14-Zülf-Akçakoyun istasyonunun kuzey batısında 2,5 buçuk saat mesafede
-15-Sandı- Akçakoyunlu istasyonunun kuzey batısında 3 saat mesafede
-16-Arap çevirdin Akçakoyunlu istasyonunun kuzey batısında 4 saatlik mesafede
-17-Kalkım Akçakoyunlu istasyonunun kuzey batısında 3saat mesafede
-18-Sarkizler istasyon batısında 2,5 saat mesafede
-19-Haliloğlu-istasyon batısında 2,5 saat mesafede
-20-Silsile istasyon batısında 2,5 saat mesafede
-21-Kersenli- istasyon batısına 2,5 saat mesafede
-22-Ayaşa- istaston batısında 2,5 saat mesafede
-23-Molla arap-istasyon batısında 3saat mesafede
-24-Çobanbey istasyon batısında 3 saat mesafede
-25-Alçı- istasyon batısında 4 saatlik mesafede
-26-Telli ayşe istasyon batısında 4,5 saat mesafede
-27-Zihi istasyon batısında 4,5 saat mesafede
-28-Duyran istasyon batısında 4,5 saat mesafede
-29-Hasan Muhammedin köyü istasyon doğusunda 3,5 saat mesafede
-30-Kemmuntepe. İstasyon doğusunda10 dakika mesafede Elbeyli beyi bu köyde otumaktadır.
-31-Karaca virandoğuda 45 dakika mesafededir
-32-Üçkaya doğuda bir saat mesafededir.
-33-Çangallı doğuda 1,5 saat mesafede
—34-Beylerbeyi iki saat mesafededir.
Elbeyli beyi Mehmet beyin{Kersentaş} civarında yeni tesis edilmekte olan {Hacer}köyünde verdiği malumata göre
Elbeyli, aşireti eski zamanda Sivas ve Kemah havalisinde bulunmuşlardır. Sonra hükumet emri ile sucur nehrinin bugünki Suriye hududuna çıktığı yerlere iskân edilmişlerdir. Rivayete göre buradaki Araplara karşı kullanılmak maksadıyla getirilmişlerdir. Mehmet beyin ecdadından biri burasının hudut kumandanı olmuştur. Elbeyli beylerinin sülalesine diğer Türkmen beylerinin sülalesi gibi Torun }tesmiye derler. Bunlar Kemahdan gelmişlerdir. Sultan Melikin uşağı evladı imişler. Elbeyliler içinde bulunan Kahveliler}ise Hama dan gelmişlerdir.Elbeyliler bunlarla fellah diye alay ederlermiş.
Elbeyli aşireti 4000 bin kadar hanedan olup meskûndurlar göçebe halinde bulunanları kalmamıştır. Kara şeyhli Süleyman ağanın verdiği malumata göre Elbeyli aşi,reti ve bütün Türkmenler Sivas ve Kemah havalisinden sürgün olarak buraya gelmişlerdir.Geldikleri zaman bütün bu Türkmen aşi,retleri80 bin çadırdı bunların davıl zurna çalan aptalları 500 çadırdı . Aptallar Kıpti idi Şimdide Elbeyli aptalları ve Türkmen aptalları ayrıldılar.
Elbeyli aşiretinin oturduğu mıntıkada Akça koyunlu namında bir mevki olması bunların {Akça koyunlu heyetine dâhil}Türkmen beylerinin birine mensup olduğuna delil addolunabilir. Kabilelerinin Elbeyli tesmiye edilmesine sebep bunlara yabancı kabilelerden bey tayin olduğu imiş Bunların buralara Sivas tarafından gelmeleride Ahmet Refik Bey tarafından neşredilen vesikalarla sabit olunuyor.{2}
Elbeyli beylerinin {Torun 0ymağının {Melik demişment}ahvadından olmasına dair rivayetler inde tarihi bir esası olabilir.
Elbeylilerde–Gavur elli Trıklı,Biellu,ve Torun oymakları vardır.eski zamanlarda Elbeylilerin reisi Uzun Hamza namında biri olmuştur .Elbeyli aşiretine dair Elbeyli Sadık beyin verdiği maluımat Elbeyli Türkmen ve baraklar 80 bin çadır Sivas tarafından buraya sürülmüşlerdir.Bu kadı oğlu Yusuf Paşa zamanında oldu .Burada da rahat durmamışlar ona buna çatmışlar binaenaleyh Padişahın emri ile Rakkaya sürülmüşler Orada o zaman Araplar vardı .Bunlar Arapları çöle sürmüşler Bu çölde Yusuf paşa kışlası vardı Araplar Beni sait kabilesine mensup idiler.Burada Elbeyliler Rışvanlılarla muharebe ettiler.Önce galibiyet Rışvanlılar tarafında idi Pek çok Elbeyli öldürüldü bu muharebe altı ay kadar devam etmiştir.Nihayet Elbeyliler galip geldiler.ve yine Araplarla Elbeyliler arasında { Alabaş}muharebesi olmuştur.
Bu savaşda {Beni sait}kabilesi iledir. Bu muhaberede bütün Türkmenler müttefik olmuşlardır.


1 yorum: